Rettslære 2

Rettslære 2 (SAM3023)

Faginnhold: Lover og regler er viktige byggesteiner i et demokratisk samfunn. Fagets formål er derfor å utvikle evner til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet, samt stimulere til refleksjon og kritisk tenkning. Å bruke rettsreglene vil si å finne frem i lovverket, tolke det, utøve rettslig skjønn og vurdere hvordan rettsspørsmål kan avgjøres. Faget legger dermed opp til praktiske caseoppgaver. aget inneholder rettsområder som blant annet avtalerett, forbrukerkjøpsrett, juridisk metode og menneskerettigheter.