Biologi 1

Biologi 1 (REA3035)

Innhold i faget: Biologi 1 skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurdering av etiske spørsmål. Økosystemene og artene på jorda er nemlig truet, og mye av dette skyldes menneskelig aktivitet. 

Det er viktig med biologisk kunnskap, fordi dette er en forutsetning for å kunne forvalte økosystemene på en bærekraftig måte. I Biologi 1 legger vi grunnlaget for nettopp dette, og elevene blir introdusert for emner innen evolusjon, biologisk mangfold og systematikk. Dette anvendes i et større feltarbeid, der vi utforsker havet som økosystem, og ser på hvordan de ulike organismene er tilpasset sitt levested.

I Biologi 1 lærer vi også om oppbygningen til celler og ulike organer, immunforsvaret og vaksiner. Anatomien og fysiologien til mennesket og andre organismer, er også en sentral del av faget. Vi arbeider med forsøk og utforskende aktiviteter knyttet til blant annet hjertet og lunger, nervesystemet og sansene, samt hormonsystemet. Videre lærer vi om hvordan ulike plante- og dyregrupper formerer seg og hvordan også planter har hormoner og evne til å regulere egen vekst og utvikling.