Utlånsavtale

Denne avtalen gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Agder, og omfatter alt som kan lånes på skolebiblioteket. Avtalen gjelder også for andre lånere, som f.eks. privatister, som får låne skolens læremidler.

Eleven, eller elevens foresatte, er erstatningsansvarlige for bøker og materiell som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen.

1 Generelt

Denne avtalen gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Agder, og omfatter alt som kan lånes på skolebiblioteket. Avtalen gjelder også for andre lånere, som f.eks. privatister, som får låne skolens læremidler.

2 Utlån

Skolebiblioteket låner ut lærebøker i tillegg til bøker og annet materiale fra bibliotekets samling. Dette lånes ved å registrere lånet i biblioteket system. Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i noen av bibliotekets bøker.

2.1 Lærebøker

I henhold til § 19-6 i Opplæringsloven skal skoleeier holde elevene i videregående opplæring med nødvendige læremidler.

Ved skolestart vil elevene få utlevert lærebøker de trenger. Hvert eksemplar av en lærebok har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på etikett på forsiden på de bøkene som har det). Dette for å forhindre at lærebøker forbyttes.

Eleven skal påse at lærebøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på lærebøkene, skal dette meldes til skolebibliotekar innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal lærebøkene leveres til skolebibliotekar umiddelbart.

Alle lærebøkene skal leveres tilbake til skolebiblioteket ved slutten av skoleåret. Dette gjelder også for lærebøker som skal brukes over flere skoleår. Siste frist for å levere tilbake lærebøkene er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere lærebøker etter fristen, med mindre det er inngått avtale med skolebibliotekar på forhånd.

2.2 Øvrig utlån

For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell gjelder bibliotekets egne regler for utlånstid, reservering og fornying.

3 Erstatning ved skade/tap

Eleven, eller elevens foresatte, er erstatningsansvarlige for bøker og materiell som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen.

Skolen kan kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler [1]. Erstatningen vil som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for det som er skadet/tapt. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er til stede. 

Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso.

En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt.

[1] Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. § 1-1 om barns ansvar lyder slik:

“Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers.”

§ 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik:

“1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.”