Personopplysninger og innsyn

Her får du informasjon om hvordan personopplysningene behandles på en sikker og god måte på Tangen videregående skole, og ikke spres til uvedkommende.

Agder fylkeskommune vil ha behov for å samle inn enkelte personopplysninger om deg som elev ved videregående skole. I personvernerklæringen (se nedenfor) forklarer vi hvordan vi bruker opplysningene og hvilke rettigheter du har som elev/foresatt.

Slik får du innsyn

Ønsker du innsyn i personopplysningene Tangen videregående skole har om deg, kan du ta direkte kontakt med kontaktlæreren din. 

Ønsker du fullt innsyn i alle fylkeskommunens databaser, kan du bruke disse skjemaene for innsyn: 

 

Personvernerklæring - behandling av personopplysninger og innsyn

 

Rektor er behandlingsansvarlig for opplysningene dine 

Det er rektor på skolen din som er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles på en sikker og god måte og ikke spres til uvedkommende.

Denne informasjonen samles inn

Skolen samler kun inn opplysninger om deg som er nødvendig for å gi deg best mulig oppfølging mens du er elev i Agder fylkeskommune. Dette er:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Adresse
  • Epostadresse
  • Foresatte (navn, telefon, adresse) hvis du ikke selv er myndig
  • Eventuelle opplysninger fra sakkyndige instanser (PPT, lege og andre) hvis slike opplysninger foreligger og er nødvendige for videre skolegang
  • Foto
  • Vurderinger
  • Fraværsdata
  • Informasjon om dine studieretninger

Det kan også være andre opplysninger som samles inn, men skolen samler aldri inn opplysninger som ikke er nødvendig for å gi deg best mulig oppfølging som elev.

Slik samles dataene inn 

Skolen får tak i dine personopplysninger gjennom import fra offentlige datasystemer (kommunen, Vigo, Folkeregisteret).

Når du søker på videregående skole, legger du inn opplysninger om deg selv i Vigo. Disse opplysningene overføres til skolen og legges inn i fylkeskommunens datasystemer.

Underveis i skolegangen vil du legge inn mange opplysninger selv, og lærerne dine vil vurdere arbeidet ditt. Dette skjer i ulike fagsystemer som fylkeskommunen bruker.

Derfor samler skolen opplysninger om deg

Skolens hensikt er å kunne gi deg som elev den beste oppfølgingen slik at du kan nå målene du setter deg for din videregående opplæring. For å kunne oppnå dette, må skolen ha riktige opplysninger om deg, med best mulig kvalitet. Det er Opplæringsloven som gir skolen lov til å behandle dine opplysninger.

Slik brukes dataene 

Dataene brukes for å støtte opp om din læring og dokumentere gode læreprosesser. Vurderingene som gis i skolens fagsystemer skal gi deg god tilbakemelding om ditt læringsutbytte. Dataene skal også fungere som dokumentasjon for sluttvurderinger.

Disse har tilgang til dataene 

Opplysninger som skolen har om deg og andre elever deles aldri med andre enn de som trenger tilgang til dataene for å sørge for at du får et best mulig tilbud på skolen. I hovedsak er det dine lærere som har tilgang på dine opplysninger, samt skolens administrasjon og systemadministratorer i fylkeskommunens administrasjon. Felles for alle disse gjelder at de ikke har anledning til å dele dataene med tredjepart når ikke dette er nødvendig for å oppfylle bestemmelsene i opplæringsloven. Data sendes til andre systemer og etater hvor det er nødvendig: Vigo, biblioteksystemer, fotograf, Agder kollektivtrafikk, NVB, Lånekasse med videre.

Er du under 18 år og ikke myndig har også dine foresatte tilgang på disse dataene. Er du over 18 år og myndig har ikke foresatte tilgang til dine opplysninger med mindre du har gitt dem tillatelse til å ha tilgang til dem.

Slik oppbevares dataene 

Dataene oppbevares på fylkeskommunens servere eller hos tredjepart i henhold til databehandleravtaler. 

Så lenge oppbevares dataene

Dataene oppbevares i henhold til gjeldende lovverk og så lenge det er behandlingsgrunnlag for dataene.

Disse rettighetene har du til innsyn 

Som elev har du rett til å vite hvilke opplysninger skolen og fylkeskommunen har lagret om deg. For å få rede på dette henvender du deg til den skolen du er/har vært elev på og ber om å få innsyn i de opplysningene du måtte ønske. Se skjemaene over. 

Rett til å korrigere data

Hvis skolen eller fylkeskommunen har lagret opplysninger om deg som er feil, har du rett til å få disse korrigert. Vurderinger gjort av lærere, prøve- eller eksamensresultater kan du ikke endre på samme måte, her gjelder imidlertid klageadgang.

Rett til sletting (å bli glemt) 

Når du ikke lenger er elev ved en skole i Vest-Agder fylkeskommune slettes din brukerkonto og alle data knyttet til den. (I noen av systemene vil det være en såkalt karanteneperiode på opptil tre måneder slik at dataene kan gjenopprettes innen den tiden om det viser seg at du har glemt å laste ned data.)

Noen opplysninger vil likevel bli lagret for ettertiden, men dette er opplysninger som skolen er forpliktet til å lagre i henhold til Arkivloven og Opplæringsloven. Skolen kan ikke slette data som er nødvendig for å oppfylle krav om oppfølging og dokumentasjon av opplæring.

Automatiske behandlinger og profilering

Skolen lager profiler kun med hensikt å gi deg som elev og din skole best mulig oppfølging. Dette er en del av vurderingsarbeidet på skolen og i fylkeskommunen og gjøres for å oppfylle kravene i Opplæringsloven om tilpasset opplæring. Denne typen profilering er derfor nødvendig for at læreren skal kunne gi deg best mulig tilpasset opplæring, og du kan derfor ikke reservere deg mot den. 

PPT lager også profiler på enkelte elever, men dette skjer i et tett samarbeid mellom PPT og eleven.

Kameraovervåking og annen elektronisk overvåking 

På noen områder av skolen er det satt opp kameraovervåking. Denne overvåkingen skjer kun av sikkerhetsmessige hensyn, for eksempel for å forhindre innbrudd og tyveri av elevenes eller skolens eiendeler. Opptakene fra disse kameraene slettes automatisk etter sju dager. Dersom noen skal se på opptakene kreves det skriftlig innsynsbegjæring fra politiet. Når opptakene vises skal det alltid være minst to personer fra skolen til stede, sammen med politiet.

All aktivitet i fylkeskommunens nettverk og brannmur logges. Dette er nødvendig for å holde nettverket i gang og sørge for at du som elev kan bruke det uten problemer. Fylkeskommunen kjører jevnlig sikkerhetskontroll av nettverk/logger, uten at det foregår noen form for overvåking. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil politiet varsles. Politiet kan da be om innsyn i loggdata fra skolens nettverk, eller be om generelt innsyn hvis de mistenker andre former for kriminell aktivitet i skolens nærområder. På skriftlige eksamener hvor åpent internett er tilgjengelig, vil elever bli opplyst på forhånd om at dataloggene kan gjennomgås i etterkant hvis skolen har berettiget mistanke om fusk under eksamen.

Info om endring i personvernerklæringen 

Denne personvernerklæringen finner du på skolens hjemmeside. Ved endringer i erklæringen sendes informasjon om ny versjon til skolene som igjen informerer sine elever.

Til toppen