Klage på standpuntkarakterer

Her får du vite hva du kan klage på når det gjelder karakterer, og hvordan.

Klagerett - klage på vurdering - fra kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven. 

Opplæringsloven §2-3 tredje ledd, §3-4 første ledd, §4A-4 femte ledd og privatskoleloven §2-3 andre ledd

§ 5-1. Hva det kan klages på

Det kan klages på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøver, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. I grunnskolen kan det dessuten klages på terminkarakter som er ført på vitnemålet, jf. § 3-27.

§ 5-2. Hvem som kan klage

Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater eller de som disse gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Foreldre eller de foresatte til umyndige elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater har selvstendig klagerett. Dersom eleven, lærlingen, lærekandidaten, privatisten eller praksiskandidaten er under 15 år, kan de ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller de foresatte. Se også § 5-15 om klage på realkompetansevurdering.

§ 5-3. Avgjørelse i klagesak

Behandling av klage på karakter eller realkompetansevurdering kan føre til at karakteren eller realkompetansevurderinga blir stående, eller til at denne blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen skal begrunnes. Avgjørelsen er endelig og kan ikke klages på.

Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet eller kompetansebeviset, skal det skrives ett nytt, og tidligere vitnemål/kompetansebevis skal leveres tilbake.

Behandling av klage på fag-/svenneprøve kan føre til at karakteren blir endret fra ikke bestått til bestått.

§ 5-4. Saksgangen ved klage

De som har klagerett etter §5-2, skal få opplysninger om høvet til å klage, klagefristen og om hva klagen skal inneholde, i medhold av denne forskriften og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §29, §30, §31 og §32. De som har klagerett, skal også få informasjon om at de har rett til å få retningslinjene som sensorene har fått, og grunngiving etter § 5-7.

Klagen skal sendes til den skolen der klageren er elev. Privatister sender klagen til den skolen der eksamen er holdt. Klage som gjeld fag- og svenneprøve og kompetanseprøve, skal sendes til fylkeskommunen der prøven er holdt.

Når det gjeld klager i samband med sentralt gitt eksamen med sentral sensur i grunnskolen og videregående opplæring, skal skolen sende klagen sammen med prøvesvaret til Fylkesmannen, jf. § 5-9. Ved klage i fag der det blir vurdert flere svar, skal alle elevsvarene legges ved.

Klage på realkompetansevurdering skal sendes til den instansen som har vurdert realkompetansen, se også § 5-15.

§ 5-5. Klagefrister

Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, er 10 dager.

Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøve og realkompetansevurdering er 3 uker.

Fristen skal regnes fra tidspunktet når meldingen om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen blir avbrutt når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelsen.

§ 5-6. Formkrav

Klagen må fremmes skriftlig, og underskrives av klageren eller eventuelt av en med fullmakt. Klagen skalnevne det vedtaket som det blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen bør inneholde begrunnelse for klagen, bortsett fra klager etter § 5-9.

§ 5-7. Rett til grunngivning

Den som har klagerett, jf. § 5-2, kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakterer, karakter for praktisk eksamen eller standpunktkarakter i orden og i adferd. Begrunnelse skal gis av sensor eller en lærer som har deltatt med i karakterfastsettelsen.

Dersom en elev ikke får standpunktkarakter eller får ikke bestått som standpunktkarakter, kan det kreves begrunnelse for det.

Den som har klagerett, kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.

§ 5-8. Rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar og eventuelle retningslinjer for sensorer ved skriftlig eksamen

Eleven, privatisten og lærlingen har etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsett, rett til å gjøre seg kjent med eget svar. På oppfordring skal han eller hun få kopi av svaret. Eleven, privatisten og lærlingen kan også kreve å få lagt fram eventuelle retningslinjer som sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.

§ 5-9. Klage på karakter til skriftlig eksamen. Klageinstans og klagebehandling. Oppbevaring av eksamenssvar ved skriftlig eksamen

Klageinstansen for vurdering av skriftlig eksamen i grunnskolen er en klagenemnd på 3 medlemmer. Fylkesmannen i hvert fylke oppnevner klagenemnda.

Klageinstansen for vurdering av skriftlig sentralt gitt eksamen med sentral sensur i videregående opplæring er klagenemnd oppnevnt av Fylkesmannen. Klageinstansen for vurdering av skriftlig lokalt gitt eksamen i videregående opplæring er klagenemnd oppnevnt av fylkeskommunen etter retningslinjer fra Fylkesmannen.

Medlemmene av en klagenemnd må ikke ha deltatt i førstegangsbedømmelsen og bør så langt som mulig ikke være fra samme skole som klageren. Når det er felles sensur for flere grunnskoler, skal medlemmene så langt som mulig ikke være fra den samme skolen som klageren.

Klagenemnda skal gjøres kjent med den karakteren prøvesvaret fikk ved den ordinære sensuren. Nemnda skal elles ikke få andre opplysninger enn svaret og de opplysningene som kan legges ved svaret ved eksamen. Nemnda skal ikke gjøres kjent med eventuell begrunnelse for klagen.

Når det gjeld klage på karakter til skriftlig eksamen, prøver nemnda alle sider ved karakterfastsettelsen. Finner den at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny karakter.

§ 5-10. Klage på karakter ved muntlig eksamen. Klageinstans og klagebehandling

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Ved klage på muntlig eksamen henter rektor inn uttalelse fra sensor og eksaminator og sender disse uttalelsene og klagen sammen med en egen uttalelse til Fylkesmannen når det gjeld klager i grunnskolen, og til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde som klageinstans, når det gjelder klager i videregående opplæring. Kopi av uttalelsene skal sendes til klageren.

Dersom klageren får medhold i klagen ved muntlig eksamen, skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren vel å gå opp til ny muntlig eksamen, skal prøvesvaret vurderes av en ny sensor.

Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkes fag på ny. Eleven skal få melding om faget med samme frist som ved ordinær prøve.

§ 5-11. Klage på eksamensresultat ved andre, ikke-skriftlige eksamener i videregående opplæring

Ved andre ikke-skriftlige eksamener enn muntlig eksamen, der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfelle skal en følge samme prosedyren som for muntlig eksamen, jf. § 5-10.

Dersom en slik eksamen resulterer i dokumentasjon som kan vurderes faglig av ei klagenemnd, skal en følge samme prosedyren som for skriftlig eksamen, jf. § 5-9.

§ 5-12. Klage på standpunktkarakter. Klageinstans og klagebehandling

Ved klage på standpunktkarakter eller vedtak om ikke å fastsette standpunktkarakter kan klageinstansen bare vurdere om gjeldende forskrifter om karaktersettingen er fulgt. Med klagen skal det følge uttalelse fra faglæreren om hvordan karakteren er fastsett, eller hvorfor det ikke er satt karakter, og uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Klageren skal få kopi av uttalelsen.

Klageinstansen i grunnskolen er Fylkesmannen i hvert fylke. Klageinstansen i videregående opplæring er fylkestinget eller den fylkestinget gir myndighet.

Dersom klagen blir gitt medhold, må klageinstansen presisere hvilke regler som er brutt, eller det kan reises tvil om er brutt, og sende saken tilbake til skolen. Klageinstansen skal informere klageren om resultatet av klagebehandlingen. Rektor og faglæreren gjennomfører ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Den nye avgjørelsen kan det ikke påklages.

Finner klageinstansen at klageren ikke kan få medhold, er avgjørelsen endelig.

§ 5-13. Klage på karakter i orden og adferd. Klageinstans og klagebehandling

Ved klage på karakter i orden og adferd skal kontaktlæreren til eleven og rektor gi uttalelse som sammen med klagen skal sendes til klageinstansen. Uttalelsen skal gjøre greie for hva for karakterer i orden og adferd som har vært gitt tidligere, hvilke tiltak skolen har sett i verk for å rette på forholdene, og en fyldig begrunnelse for karakteren. Kopier av ordensreglementet for skolen, utskrift av protokollen som viser hvordan skolen har behandlet saken m.m., skal legges ved uttalelsen. Ved klage i grunnskolen skal det også gjøres greie for om hjemmet har vært varslet om at karakteren kunne bli sett ned, og eventuell annen korrespondanse med foreldrene eller de foresatte. Klageren skal ha kopi av uttalelsen.

Klageinstansen i grunnskolen er Fylkesmannen i hvert fylke. Klageinstansen i videregående opplæring er fylkestinget eller den fylkestinget gir myndighet.

Klageinstansen avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir endret til gunst eller ugunst for klageren.

§ 5-14. Klage på bedømmelse av den praktiske delen av fagprøven/svenneprøven eller kompetanseprøven i videregående opplæring

Klagen på den faglige vurderingen av prøvearbeidet til ikke bestått skal sendes til fylkeskommunen i det fylket der prøven er gjennomført. jf. forskrift § 5-4 andre ledd, tredje punktum. Fylkeskommunen skal innhente uttalelse fra de som har gitt den opprinnelige vurderingen, jf. §§ 3-59 og 3-60 i den forskriften, før saken sendes til klageinstansen. 

Klageinstans for klage på vurdering av fagprøve/svenneprøve er klagenemda oppnevnt i henhold til opplæringsloven § 12-6. Klageinstans for klage på vurdering av kompetanseprøver er den fylkeskommunen gir myndighet.

Medlemmene i en klagenemd må ikke ha deltatt i førstegangsbedømmelse og bør ikke være fra en lærebedrift eller skole som klageren kommer fra.

Klagenemda kan omgjøre resultatet fra ikke bestått til bestått, avvise klagen eller oppheve prøvenemdas avgjørelse og vise til ny prøve.

Klage som er grunngitt med formelle feil eller andre ikke-faglige forhold, skal behandles av fylkestinget eller den fylkestinget fir myndighet.

Dersom det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjørende betydning for prøveresultatet, skal avgjørelsen i prøvenemda oppheves. Prøven skal da holdes for ikke gjennomført, og klageren har anledning til å gjennomføre ny prøve så snart som mulig. 

§ 5-15. Klage på realkompetansevurdering

Ved klage på realkompetansevurdering, jf. §§ 4-13 og 6-26, gjelder klagereglene i forvaltningsloven bortsett fra det som følger om klageinstansens kompetanse i § 5-3 første ledd.