IKT-reglement

Her finner du reglementet for IKT - informasjons- og kommunikasjonsteknologi - på videregående skoler. 

1. Virkeområde og definisjoner

1.1 Dette reglement gjelder for arbeidstakere, elever og andre som får tilgang til skolens IKT-utstyr, heretter kalt brukere. Reglementet gjelder også, så langt det passer, for brukers private IKT-utstyr eller annet IKT-utstyr i den utstrekning det benyttes til å utføre oppgaver for skolen. Dette gjelder uansett om utstyret er plassert i skolens lokaler eller andre steder.

1.2 Med IKT-utstyr menes maskiner (stasjonære og bærbar PC, skrivere, kopimaskiner, AV-utstyr som TV, video, dvd, fotoapparat, prosjektor, overhead med mer), sluttbrukerutstyr (også enheter som mobiltelefon og lomme-PC), nettverk, programmer, data m.v. som stilles til disposisjon av skolen - inklusive lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, eller annet utstyr som man får tilgang til gjennom slike ressurser. 

2. Formålet med skolens IKT-utstyr

2.1 Skolens IKT-utstyr skal brukes til å utføre oppgaver knyttet til utdanning, undervisning og formidling, samt til nødvendig drift og administrasjon. Alle bestemmelser i reglementet skal forstås ut fra dette formålet.

3. Lojal og ansvarlig bruk

3.1 Bruker skal identifisere seg mot IKT-systemene med navn, eget brukernavn og eget passord, eller på annen måte.

3.2 Bruker har et medansvar for at IKT-utstyr utnyttes best mulig. Bruker skal la sin bruk være til minst mulig ulempe for andre og ikke misbruke felles ressurser. Bruk som ikke direkte er knyttet til skolens formål, herunder reklame og kommersiell bruk, er kun tillatt dersom dette er gitt tillatelse av skolen.

3.3 Bruker har plikt til å følge skolens anvisninger om bruk av utstyr eller tjenester knyttet til utstyret.

3.4 Det er brukers ansvar at den informasjonen som skapes, lagres eller formidles på skolens IKT-utstyr ikke er i strid med reglementet her, eller norsk lov for øvrig.

3.5 Bruker skal ikke bruke IKT-utstyr slik at skolen utsettes for tap av omdømme. Dette innbefatter publikasjon/kommunikasjon på nettsteder og sending av tekst, bilder eller film på mobiltelefon.

3.6 Bruker skal ikke bruke IKT-utstyr slik at andre personer kan oppleve det som mobbing. Dette innbefatter publikasjon/kommunikasjon på nettsteder og sending av tekst, bilder eller film på mobiltelefon. 

3.7. Bruker er selv ansvarlig for de ytringer og informasjon som formidles gjennom IKT-utstyr. Det skal fremgå hvem som er ansvarlig for den aktuelle informasjon. Informasjon om annet enn skolens virksomhet skal ha en form som gjør at den ikke kan forveksles med offisiell informasjon fra skolen.

3.8 Bruker skal ikke endre eller modifisere IKT-utstyr, eller på annen måte forårsake at IKT-utstyr virker på en annen måte enn forutsatt.

3.9 Ved opphør av brukerforhold er bruker ansvarlig for at kopier av data, programmer m.v. som eies/disponeres av skolen sikres med tanke på at skolen skal ha tilgang til data som er lagret.

Andre filer m.v. som er lagret under brukers navn, brukeridentitet eller lignende skal bruker selv slette. Skjer dette ikke innen rimelig tid, og senest innen 3 måneder, kan skolen granske og slette slike filer m.v. Det samme gjelder ved dødsfall, men da skal pårørende varsles og få adgang til å overta kopi av materialet før eventuell sletting finner sted. Dersom bruker ikke har benyttet utstyr eller tjenester i løpet av 12 måneder kan skolen legge til grunn at brukerforholdet er opphørt, med mindre annet er avtalt.

4. Informasjon, opplæring og krav til kunnskap

4.1 Reglementet skal være tilgjengelig på skolens web-sider. Bruker av IKT-utstyr plikter å holde seg informert om det til enhver tid gjeldende IKT-reglement og eventuelle supplerende bestemmelser til dette.

4.2 Bruker har plikt til å sette seg inn i bruksanvisning og annen dokumentasjon på forsvarlig måte slik at man ikke risikerer driftsforstyrrelser eller tap av data, programmer eller utstyr. 

4.3 Bruker får tildelt egen e-postadresse. E-post er en viktig informasjonskanal, bruker skal sjekke e-posten daglig.

5. IKT-sikkerhet

5.1 Aktivitet som setter sikkerhet og driftssikkerhet ved skolens IKT-utstyr i fare er strengt forbudt.

5.2 Skolens IKT utstyr og nettverk skal kun benyttes av personer med tildelt brukernavn og passord

5.3 Bruker plikter selv å treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre tap av lokalt lagrede data, programmer eller lignende. Dette gjøres ved sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av media, anbefalte rutiner for bruk av nettet m.m. Skolen skal opplyse om rutiner og tiltak for å sikre brukernes data. Bruker skal være kjent med at ikke noe IKT-utstyr kan være helt sikret, og skal legge dette til grunn når en sikkerhetsløsning velges.

5.4 Bruker får tildelt brukernavn og passord på skolens nettverk. Bruker skal ikke gjøre personlige passord eller lignende sikkerhetselementer kjent for andre, Ei heller skrive ned eller oppbevare passordet på en slik måte at andre kan forstå hva det er eller hva det kan brukes til. Bruker er ansvarlig for at brukerkontoen ikke blir misbrukt. Hvis bruker vet, eller får mistanke om, at passordet er blitt kjent for uvedkommende, plikter bruker å endre passordet umiddelbart. Bruker skal forholde seg til Vest-Agder fylkeskommunes sikkerhetspolicy.

5.5 Bruker plikter å sikre seg mot angrep av skadelig programvare på privat IKT-utstyr, dersom utstyret skal brukes til skolearbeid. Jfr. 1.1.

5.6 Bruker plikter straks å rapportere forhold som kan ha betydning for IKT-utstyrets sikkerhet, og skolens omdømme.

6. Respekt for andre brukere, personvern og publisering av informasjon

6.1 Bruker skal ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, programmer m.m., eller søke å gjøre seg kjent med andres passord e.l.

6.2 Når bruker opptrer på vegne av skolen skal innholdet som publiseres alltid være godkjent av skolen. Bruk av skolens eller fylkeskommunens logo/emblem er ikke tillatt uten samtykke.

6.3 Bruker plikter å gjøre seg kjent med de lover, forskrifter og regler som gjelder for bruk av IKT-utstyr, særlig for behandling av personopplysninger.

6.4 Bruker forplikter seg til å respektere opphavsrett eller lignende rettigheter til datamaskinprogrammer og til data (tekst så vel som samlinger av opplysninger som f.eks. databaser, musikk, bilder, film m.m). Det er brukers ansvar å gjøre seg kjent med de gjeldende reglene om slike rettigheter, enten de fremgår av lov eller av avtale med vedkommende rettighetshaver (lisensavtaler).

6.5 For å oppfylle reglementets formål, jfr 2, er IKT-utstyr tilrettelagt med blant annet sporing (logging) og sikkerhetskopiering. Bruker er kjent med at annen bruk, herunder privat bruk, også kan føre til at personopplysninger blir registrert.

7. Tjenestekvalitet, erstatningsansvar

7.1 Bruker har selv ansvar for opplysninger, programmer m.v. som gjøres tilgjengelig gjennom utstyret. Skolen fraskriver seg ansvar for økonomisk tap eller annen ulempe som følge av feil eller mangler i programmer, data, bruk av opplysninger fra tilgjengelige databaser eller andre opplysninger innhentet gjennom nettet m.v. Skolen har ikke noe ansvar for privat IKT-utstyr.

8. Skolens rett til å tilegne seg tilgang til brukers reserverte områder på skolens IKT-utstyr

8.1 Skolen har rett til brukers reserverte områder på skolens IKT-utstyr.

Vilkår:

Det anses nødvendig for å sikre utstyrets funksjonalitet

Det anses av vesentlig betydning for driften, for skolens ansvar eller omdømme eller for å kontrollere om bruker krenker/har krenket bestemmelsene i dette reglementet

Andre virkemidler har vært forsøkt og har vist seg utilstrekkelige, det har ikke vært tid til å forsøke andre virkemidler eller andre virkemidler anses åpenbart utilstrekkelige. 

8.2 I tilfeller som beskrevet i 8.1, varsles bruker omgående. Varsel på forhånd kan unnlates dersom det kan medfører fare for at nødvendige tiltak ikke kan gjennomføres i tide. Det skal alltid skrives rapport om de gjennomførte tiltakene. Kopi av rapporten sendes til bruker.

8.3 Av sikkerhetsmessige grunner kan IKT-utstyr overvåkes.

8.4 Skolens ansatte har taushetsplikt. Jf forvaltningslovens 13-13 f .

9. Særskilte regler

Den enkelte skole har anledning til å vedta tilleggsregler.

10. Sanksjoner

10.1 Overtredelse av reglementets bestemmelser kan føre til at bruker nektes tilgang til hele eller deler av skolens IKT-utstyr. I tillegg kan det medføre sanksjoner etter andre regler, så som disiplinærreaksjoner etter tjenestemannslovgivningen, advarsel eller utestenging fra undervisning og eksamen, erstatningsansvar, straffeansvar o.a.

10.2 Midlertidig utestenging, i inntil 5 virkedager, pga. overtredelse, eller mistanke om overtredelse, kan besluttes av skolen selv, uten forhåndsvarsel. Slik utestenging kan bare skje dersom det er skjellig grunn til å anta at: 
1. Bruker har gjort seg skyldig i alvorlige overtredelser
2. Bruker utgjør en vesentlig trussel for IKT-sikkerheten
3. Brukers IKT-utstyr utgjør en vesentlig trussel for IKT-sikkerheten 

10.3 Valg av sanksjoner gjøres på grunnlag av overtredelsens grovhet og om bruker tidligere har overtrådt reglementet.

Til toppen