Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven §9 A-10 (før 01.08.17 §3-7), og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert forskrift er vedtatt i Hovedutvalg for kultur og utdanning 17.04.2018.

Skolen er arbeidsplass for elever, lærere og andre ansatte. Det er en åpen organisasjon med stor flyt av mennesker og eiendeler. Alt kan ikke passes på eller etterprøves, derfor er vi avhengige av tillit. Dette helt avgjørende for hvordan skolen skal fungere, og brudd på denne tilliten har store konsekvenser.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til samarbeid, trivsel, respekt og medansvar, og fremme god orden og atferd. Et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring, og alle på skolen har ansvar for til å skape et godt skolemiljø. Plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme.

Reglementet beskriver elevenes rettigheter og plikter, ut over det som omfattes av opplæringsloven med forskrift, og forvaltningsloven. Det gir bestemmelser om orden og oppførsel, beskriver tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og gir retningslinjer for framgangsmåten i slike saker. Reglementet skal danne grunnlag for vurdering i orden og atferd.                                                                                  

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen og, så langt det passer, også for kurselever og andre deltakere i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden, på skoleveien, på skolens læringsplattform, internett og grupper på sosiale medier i skolens regi.

Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale regler. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, hvis hendelser har sitt utgangspunkt i skolesituasjonen eller setter preg på denne, oppll. Kap. 9 A.
 

§ 3 Elevenes rettigheter

 • Eleven har rett til opplæring i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, styringsdokumenter og fylkeskommunale vedtak.
 • Eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. oppll. § 9 A-2.
 • Eleven har rett til å ta opp brudd på disse rettighetene med skolen.

§ 4 Orden

 • Eleven skal møte forberedt, og ha med det utstyret opplæringen krever.
 • Eleven skal delta aktivt i opplæringen. Elevens ansikt skal være fullt synlig.
 • Pålagt arbeid skal leveres til avtalt tid.
 • Eleven har plikt til å møte presis. Det regnes som fravær hvis eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timer som varer 45 minutter, og 20 minutter for sent til timer som varer 60 minutter.
 • Ved sykdom eller annet fravær skal eleven straks melde fra til skolen.
 • En elev som har udokumentert fravær i mer enn 10 prosent av timetallet i et fag, skal i utgangspunktet ikke få vurdering i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3.
 • Eleven skal holde orden og bidra til å holde det rent og ryddig.

§ 5 Atferd

 • Elever som er vitne til plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd, skal snarest melde dette til en ansatt ved skolen.
 • Det er ikke tillatt å laste ned, lese eller spre materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 • Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak på skolen uten samtykke.
 • Det er ikke tillatt å forstyrre opplæringen.
 • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skoletiden, og ved arrangementer i skolens regi.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område, og ved arrangementer i skolens regi, dersom dette ikke brukes i undervisningen.
 • Det er ikke tillatt å bruke skolen til å fremme kommersielle, livssynsmessige, ideologiske eller politiske interesser uten etter avtale med rektor.
 • Bruk av tobakk, snus og e-sigaretter er forbudt i skoletiden.
 • Skolens og medelevers eiendom og utstyr skal behandles forsvarlig.
 • Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler, og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves.

§ 6 Fusk eller forsøk på fusk

 • Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen er ikke tillatt, og behandles etter reglene i forskrift til opplæringsloven.
 • Fusk eller forsøk på fusk i formelle vurderingssituasjoner er ikke tillatt. Elevens prestasjon skal ikke vurderes. Fusk og forsøk på fusk inngår i vurderingsgrunnlaget ved fastsetting av atferdskarakteren.
 • Plagiat er å bruke andres tekster, helt eller delvis, uten å oppgi kilden. Plagiat kan føre til at eleven får vist lite egen kompetanse, og prøven kan bli vurdert til lav måloppnåelse. 

§ 7 Tiltak ved brudd på ordensreglementet

Disse tiltakene kan være en konsekvens av brudd på reglementet:

 • Samtale med ansatte ved skolen.
 • Nedsatt karakter i orden eller atferd.
 • Begrenset adgang til enkelte aktiviteter eller tjenester.
 • Farlige gjenstander og rusmidler kan beslaglegges i skoletiden.
 • Ved skade og lignende på skolens og medelevers eiendom, kan eleven bli pålagt å rengjøre og/eller reparere, eventuelt å betale erstatning.

Mulige straffbare forhold politianmeldes.

Ved mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen i tillegg iverksette forebyggende tiltak. Tiltak skal ikke være krenkende.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet, kan konsekvensen bli bortvisning etter oppll. § 9A-11:

 • Utelukking for resten av opplæringsøkten.
 • Utelukking fra skolen for resten av skoledagen.
 • Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan rektor gi bortvisning i inntil fem dager. Bortvisning for mer enn én dag regnes som fravær.
 • Ved særlig alvorlige og gjentatte overtredelser, kan utdanningssjefen bortvise eleven for resten av skoleåret.

§ 8 Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet

Eleven skal ha anledning til å forklare seg for den som tar avgjørelsen om tiltak ved brudd på reglementet. 

Bortvisning for mer enn én dag etter oppl. § 9A-11 er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Eleven har rett til å se dokumentene i saken, og kan klage på vedtaket. Eleven har rett til å få veiledning om rettighetene sine, og om framgangsmåten ved klage. Skolen og elevombudet kan hjelpe med dette. Klage på bortvisning leveres til skolen.

§ 9 Skolens tilleggsregler

For forhold som ikke dekkes av dette reglementet, eller felles regler gitt av departementet eller fylkeskommunen, kan den enkelte skoles ledelse etter høring vedta egne regler. Representanter for elevene skal delta i arbeidet med skolens tilleggsregler. § 9 må også beskrive evt. tiltak knyttet til brudd på bestemmelsene i skolens tilleggsregler.

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden